SÄKERHETSPOLICY

Beko Nordic AB (Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm, Sverige), våra dotterbolag och andra närstående bolag (”vi” eller ”oss”) är måna om att dina Personuppgifter (definieras nedan) skyddas. Denna Integritetspolicy beskriver hur vi såsom personuppgiftsansvarig använder, delar, skyddar och på andra sätt behandlar Personuppgifterna som vi samlar in i samband med din användning av denna webbplats och andra webbplatser där denna Integritetspolicy förekommer. Vi är en del av Arcelik-koncernen. Mer information om Arcelik-koncernen hittar du på http://www.arcelikas.com/.

Den här Integritetspolicyn har upprättas med stöd av EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”). Vi är måna om att följa GDPR vid all behandling av Personuppgifter som genomförs inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och på samtliga andra platser där GDPR är tillämplig.

Webbplatserna är inte avsedda för barn och vi samlar inte avsiktligt in information om barn.

Vi kan komma att publicera kompletterande integritetspolicyer för specifika situationer då vi samlar in eller behandlar dina Personuppgifter. Dessa ytterligare policyer bör läsas tillsammans med denna Integritetspolicy.
 

Vilka Personuppgifter vi kan komma att samla in

Personuppgifter” avser varje typ av information som, ensam eller i kombination med annan information, kan komma att användas för att identifiera dig. Vi kan komma att samla in Personuppgifter avseende dig enligt följande:

 • Om du använder Webbplatserna, t.ex. genom att skapa ett användarkonto, begära information eller medverka i en tävling, en reklamkampanj eller en undersökning, eller vid köp av en produkt eller en tjänst från oss, kan du komma att lämna ut ditt namn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ålder, betalningsinformation, titel, marknadsföringspreferenser och annan information om en produkt som kräver någon form av underhåll (t.ex. produktkod, uppkomna fel och reparationer). 
 • Om du publicerar en kommentar på någon av våra sidor på sociala medier (t.ex. om du frågar om våra produkter genom att göra ett inlägg på vår Facebooksida) kan vi komma att samla in kommentaren tillsammans med eventuella Personuppgifter som förekommer i kommentaren (t.ex. ditt namn och sådan information som anges i punkten ovan).
 • Vi kan även komma att ta emot Personuppgifter avseende dig från olika tredje parter, såsom tredjepartsåterförsäljare, om du köper någon av våra produkter från sådana tredje parter eller från parter som tillhandahåller analysverktyg, såsom Google, eller marknadsföringsnätverk (se vår Cookiepolicy [infoga länk] for mer information).
 • Webbplatserna kan även komma att automatiskt samla in information om din webbläsare eller din mobila enhet. Vi kan använda oss av cookies, web beacons och liknande tekniker för att hjälpa oss att förstå din aktivitet på Webbplatserna. Informationen som vi samlar in innehåller per automatik information om den typ av av webbläsare eller mobila enhet som du använder, ditt operativsystem, din IP-adress, internetadress till länkad webbsida samt den webbplats som länkar dit, tid och datum för ditt användande av Webbplatserna och de sökord som du använder dig av för att nå Webbplatserna. För mer information om cookies och liknande tekniker som vi använder på Webbplatserna, vänligen se vår Cookiepolicy.

Vi samlar även in, använder och delar med oss av sammanställd information såsom statistisk och demografisk information för olika ändamål. ”Sammanställd information” avser information som hänför sig till dina Personuppgifter men som varken direkt eller indirekt avslöjar din identitet, t.ex. sammanställd information om samtliga besökare av våra webbplatser.
 

Hur vi behandlar dina Personuppgifter

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag behandlar vi dina Personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder.
 

Nödvändigt för fullgörande av avtal

Vi kan komma att behandla dina Personuppgifter för det fall det är nödvändigt för att ingå avtal med dig om köp av våra produkter eller tjänster eller om det är nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet. Det kan till exempel vara nödvändigt för oss att behandla dina Personuppgifter för att:

 • tillhandahålla dig de produkter eller tjänster som du har begärt på Webbplatserna, per telefon eller via tredjepartsåterförsäljare, inklusive att behandla beställningar, ta emot betalningar, tillhandahålla kataloger, hantera returer och återbetalningar, reparera produkter, översända reservdelar och tillbehör och för att tillhandahålla dig en garanti för de produkter som du har köpt;
 • hantera och bibehålla vår relation med dig, inklusive att besvara dina förfrågningar, frågor eller kommentarer eller för att tillhandahålla dig andra former av kundtjänst; och
 • du ska kunna delta i tävlingar, kampanjer eller andra evenemang som vi och/eller våra samarbetspartners arrangerar.

Om du inte lämnar ut sådana Personuppgifter till oss som är nödvändiga för de behandlingar som beskrivs ovan är det i vissa fall inte möjligt för oss att tillhandahålla dig de produkter eller tjänster som du efterfrågar.
 

Rättslig förpliktelse

Vi kan i vissa fall ha en rättslig skyldighet att samla in och behandla vissa av dina Personuppgifter. Till exempel kan vi komma att behandla dina Personuppgifter för att:

 • tillhandahålla garantier för de produkter som du har köpt.

Om du inte lämnar ut sådana Personuppgifter till oss som är nödvändiga för de behandlingar som beskrivs ovan är det i vissa fall inte möjligt för oss att tillhandahålla dig de tjänster eller produkter som du efterfrågar.
 

Våra berättigade intressen

Vi kan komma att behandla dina Personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata våra berättigade intressen som företag, inklusive att hantera, marknadsföra och utveckla vår verksamhet och hantera våra risker. Till exempel kan vi komma att behandla dina Personuppgifter för att:

 • utföra analyser och marknadsundersökningar för att vi ska kunna utveckla Webbplatserna och våra och Arcelik-koncernens produkter och tjänster, t.ex. genom att kontakta dig för undersökningar angående vår reparationsservice;
 • informera dig om viktiga uppdateringar, såsom information om ändringar på Webbplatserna och serviceuppdateringar;
 • informera dig om nya produkter, tjänster eller särskilda erbjudanden som vi tror att du kan tycka är intressanta genom att skicka marknadsföringsmeddelanden, inklusive nyhetsbrev, via e-post, sms, per telefon och/eller genom liknande elektroniska kommunikationsmedel, såvida inte ditt samtycke är en förutsättning för sådan kommunikation (se nedan). Om du inte vill ta emot dessa informationsmeddelanden kan du enkelt följa instruktionerna för avanmälan som anges i de marknadsföringsmeddelanden som du tar emot eller genom att kontakta oss enligt instruktionerna nedan;
 • skapa en profil om dig för att hjälpa oss att anpassa våra produkter och tjänster och göra vår marknadsföringskommunikation till dig mer personlig;
 • förhindra och upptäcka lagstridigt beteende, och skydda och göra gällande våra lagliga rättigheter, till exempel genom att försvara företaget vid rättsliga tvister.
   

Ditt samtycke

Vi kan även, antingen direkt eller genom en betrodd tredje part, inhämta ditt separata samtycke att behandla dina Personuppgifter, till exempel när du väljer att ta emot direktmarknadsföring från oss och för att dela dina Personuppgifter med våra närstående företag och samarbetspartner som från tid till annan kan komma att ta kontakt med dig för att hålla dig uppdaterad om nyheter och erbjudanden, antingen per telefon, sms eller e-post.

För det fall vi har inhämtat ditt samtycke till vår behandling av dina Personuppgifter kan du när som helst därefter återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges längst ner i avsnittet Kontakta oss, utan att detta påverkar lagligheten av behandling som vi har genomfört med stöd av ditt samtycke innan dess att samtycket återkallas.

Om du lämnar ut Personuppgifter till oss avseende någon annan än dig själv (till exempel om du beställer en produkt och begär att produkten ska levereras till en annan person än dig själv) måste du se till att du har informerat den andra personen innan du delar hans eller hennes Personuppgifter med oss genom att visa honom eller henne denna Integritetspolicy, förklara att hans eller hennes Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy och, om nödvändigt, inhämta hans eller hennes samtycke till behandlingen.
 

Hur dina Personuppgifter delas med tredje parter

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter till tredje parter i följande fall:

 • Andra företag inom Arcelik-koncernen. Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med andra företag inom Arcelik-koncernen, inklusive vårt moderbolag Arcelik A.S. i Turkiet, som kan komma att behandla dina Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Arcelik A.S. kommer i synnerhet att behandla vissa av dina Personuppgifter för analytiska ändamål och för att upprätta rapporter på ett globalt plan med stöd av bolagets berättigade intressen att utveckla Arcelik-koncernens verksamhet och för att följa nationella lagar och regler. Arcelik A.S. kan komma att dela dina Personuppgifter med tredje parter (såsom tjänsteleverantörer, ombud och offentliga myndigheter och institutioner) när det är nödvändigt för att Arcelik A.S. ska kunna bedriva sin verksamhet i enlighet med de ändamål som anges ovan och för det fall det krävs och är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning.
 • Tjänsteleverantörer: Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med företag som tillhandahåller oss och företagen inom vår koncern med tjänster, såsom företag som hanterar Webbplatserna för vår räkning eller återförsäljare som levererar beställningar till dig. Vi kräver att tjänsteleverantörer håller dina Personuppgifter hemliga och vi tillåter inte att dina Personuppgifter behandlas för andra ändamål än för att utföra de tjänsterna som våra leverantörer utför för vår räkning.
 • Tredje parter när så följer av lag. Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med tredje parter när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse eller myndighetsbeslut, eller om överföring är nödvändig för att nationell säkerhet, verkställighet av lag eller andra åtgärder av allmänt intresse.
 • Samarbetspartners. Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med våra samarbetspartners om det är nödvändigt för att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig, såsom tjänster efter att du har genomfört ditt köp eller reparationsservice avseende de produkter eller tjänster som du har köpt av oss.
 • Tredje parter i samband med företagsöverlåtelser. Om vi genomför en överlåtelse eller överföring av tillgångar eller om vi på något annat sätt omfattas av en verksamhetsöverlåtelse eller överlåtelse av tillgångar, kan vi komma att överföra dina Personuppgifter till en eller flera tredje parter som är del i en sådan transaktion.
 • Andra tredje parter med stöd av ditt samtycke. Vi kan även dela dina Personuppgifter med andra tredje parter för det fall du har samtyckt till sådana överföringar.
   

Internationella överföringar av dina Personuppgifter

När vi delar dina Personuppgifter med våra närstående företag eller andra företag som vi har kontakt med (i enlighet med vad som beskrivs i avsnittet ovan avseende Hur dina Personuppgifter delas med tredje parter), kan sådana företag vara belägna utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) i länder som har andra lagar och regler för skydd av Personuppgifter än lagstiftningen i det land där du befinner dig. Framför allt kan dina Personuppgifter komma att föras över till företag belägna i Turkiet, inklusive Arcelik A.S.

Innan dina Personuppgifter överförs utanför EES kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter erhåller samma skydd som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning inom EES. För överföringar av Personuppgifter utanför EES vidtar vi, när det krävs, tillämpliga säkerhetsåtgärder, inklusive ingående av modellklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och kan, på din begäran, tillhandahålla dig en kopia av dessa.

Vidare kan Arcelik A.S. komma att överföra dina Personuppgifter till tredje parter belägna i länder som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå. Sådana överföringar kommer att genomföras i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive, om tillämpligt, avtalsrättsliga krav som följer av modellklausuler.
 

Lagring av dina Personuppgifter

Dina Personuppgifter kommer endast att lagras så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan, i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive i syfte att fullgöra någon skyldighet som följer av lag, förordning eller bokföringsrättsliga principer.
 

Vidtagna säkerhetsåtgärder avseende dina Personuppgifter

Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina Personuppgifter från förstöring, felaktig behandling eller ändring. Bland annat kommer vi att säkerställa att dina Personuppgifter är säkra genom kryptering, lösenordsskydd och genom att i övrigt begränsa tillgången till dina Personuppgifter.

Dessvärre kan överföring av information över Internet aldrig vara helt säker. Trots att vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina Personuppgifter i enlighet med gällande rätt kan vi inte garantera att dina Personuppgifter är säkra när de överförs till oss genom osäkra medel; samtliga sådana överföringar sker på din egen risk.
 

Dina rättigheter avseende dina Personuppgifter

Du har följande rättigheter avseende dina Personuppgifter som vi och Arcelik A.S. behandlar, enligt de förutsättningar som följer av tillämplig lagstiftning. Du har rätt att:

 • få information om vilka av dina Personuppgifter som vi/Arcelik A.S. behandlar och begära en kopia av dina Personuppgifter och information avseende behandlingen av dina Personuppgifter, inklusive ändamålen för behandlingen av dina Personuppgifter och vilka tredje parter som kan komma att ta del av dina Personuppgifter;
 • begära att felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter rättas
 • begära att dina Personuppgifter raderas eller att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas;
 • invända mo behandlingen av dina Personuppgifter;
 • återkalla eventuella samtycken som du har lämnat;
 • under vissa omständigheter, inkomma med begäran om dataportabilitet;
 • inge klagomål till relevant tillsynsmyndighet, som i Sverige är Datainspektionen.

För att utöva dina rättigheter ber vi dig att ta kontakt med oss på de kontaktuppgifter som anges nedan under avsnittet Kontakta oss.
 

Tredjepartswebbplatser och -innehåll

Tredje parter, vars webbplatser du kan klicka dig vidare till via länkar på Webbplatserna, kan ha mindre strikta integritetspolicyer. Vi har ingen kontroll över dessa policyer och rekommenderar starkt att du läser igenom sådana informationsmeddelanden innan du lämnar några Personuppgifter till sådana webbplatser.
 

Kontakta oss

Om du vill veta mer om vår personuppgiftsbehandling och hur vi följer denna Integritetspolicy kan du kontakta oss via e-post på norge(at)grundig(dot)com.
Du kan även skriva till oss på:

Beko Nordic AS, Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo, Norway.

Om du har frågor om hur vårt moderbolag Arcelik A.S. behandlar Personuppgifter kan du kontakta dem via e-post på dataprivacy.se(at)arcelik(dot)com. Du kan även skriva till dem på:

Arcelik A.S., Karaağaç Cad. No: 2-6, Sütlüce-34445, İstanbul, Turkey.

 

Ändringar av denna Integritetspolicy

Vi kan från tid till annan komma att göra ändringar och uppdateringar av denna Integritetspolicy. Vi kommer att informera dig om väsentliga ändringar och tillägg till denna Integritetspolicy och vi kommer att skicka en kopia av den uppdaterade Integritetspolicyn till den e-postadress som du har lämnat till oss eller på annat sätt som är lämpligt för att säkerställa att du ha tagit del av ändringarna av denna Integritetspolicy. 
 

Integritetspolicyn uppdaterades senast 01.02.2024

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing