VILLKOR

Användningsvillkor för Blombergs webbplats

Välkommen till webbplatsen för Blomberg. Läs dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats (”webbplatsen”). Denna webbplats får endast användas i informationssyfte. Genom att godkänna och använda eller ladda ned material från webbplatsen accepterar du de villkor (”användningsvillkoren”) som anges i detta meddelande. Om du inte samtycker till att följa dessa villkor ska du inte godkänna, använda eller ladda ned material från webbplatsen. Klicka här för att läsa mer om tjänsternas villkor.

Klicka här för att läsa mer om användningen av cookies på denna webbplats.


Licens

I enlighet med de villkor som anges i detta avtal beviljar Blomberg dig en icke-exklusiv, ej överföringsbar och begränsad rätt att komma åt, använda och visa denna webbplats och dess material. Du samtycker till att inte störa eller försöka störa webbplatsens drift på något sätt.

Blomberg ger dig rätt att se och ladda ned informationen (”materialet”) på webbplatsen endast för din egen icke-kommersiella användning. Denna rättighet innebär inte att äganderätten till materialet eller kopior av materialet överförs och regleras av följande begränsningar: 1) Du måste på alla nedladdade kopior av materialet bevara alla upphovsrätts- och andra äganderättsmeddelanden som materialet innehåller. 2) Du får inte ändra materialet på något sätt och inte återge eller offentligt visa, framföra, sprida eller på annat sätt använda eller kommunicera det för något offentligt eller kommersiellt ändamål. 3) Du får inte överföra materialet till någon annan person såvida du inte meddelar dem och de godkänner de skyldigheter som uppstår från dessa användningsvillkor. Du samtycker till att följa alla ytterligare begränsningar som visas på webbplatsen när den emellanåt uppdateras. Denna webbplats inklusive allt material är upphovsrättsskyddad och skyddad av globala upphovsrättslagar och bestämmelser i fördrag. Du samtycker till följa alla upphovsrättslagar över hela världen när du använder denna webbplats och förhindra all obehörig kopiering av dessa material. Förutom de som uttryckligen anges häri ger Blomberg dig inte någon uttrycklig eller underförstådd rätt enligt någon patent-, konstruktions-, varumärkes-, upphovsrätts- eller affärshemlighetslagstiftning.
 


Användarkonton

Du kan behöva registrera ett konto för att komma åt vissa skyddade delar av webbplatsen. I sådana fall måste du slutföra registreringen genom att ge oss den fullständiga och korrekta informationen som efterfrågas i registreringsformuläret. Du måste också välja ett lösenord. Du är ensam ansvarig för att hålla ditt konto och lösenord hemligt. Dessutom är du ensam ansvarig för all aktivitet som sker med detta konto. Du samtycker till att meddela Blomberg omedelbart om all obehörig användning av ditt konto eller alla andra brott mot säkerheten. Blomberg kan inte hållas ansvarigt för förluster som du kan drabbas av på grund av att någon annan använder ditt konto eller lösenord.

 

Användargarantier

Du står för och garanterar att du kommer att använda webbplatsen i enlighet med detta avtal inklusive lagarna och bestämmelserna i detta avtal och att följa alla befintliga och framtida webbplatspolicyer och -regler. Du samtycker till att du inte kommer att använda webbplatsen för att: (a) skicka skräppost eller oönskad kommunikation; (b) låtsas vara Blomberg eller någon annan; (c) förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifieringstecken för att dölja ursprunget för något innehåll som sänds via webbplatsen; (d) förväxla din anslutning med en person eller en enhet; (e) agera på ett sätt som har negativ inverkan på andra användares möjlighet att använda webbplatsen; (f) delta i aktiviteter som skulle bryta mot tillämplig lagstiftning; (g) lägga upp eller skicka något material som på något sätt bryter mot eller inskränker andras rättigheter eller är olagligt, förolämpande, nedsättande, vulgärt eller på annat sätt olämpligt eller som innehåller reklam eller marknadsföring vad gäller produkter eller tjänster; (h) samla in eller spara personuppgifter om andra användare såvida dessa användare inte uttryckligen har godkänt detta, eller (i) ignorera tillbakadragandet av sådant godkännande som beskrivs i (h). Om du inte följer det som nämns ovan får du inte använda webbplatsen, och Blomberg ska inte vara bundet av detta avtal och förbehåller sig alla sina juridiska rättigheter i relation till sådant brott.

Om du bryter mot användningsvillkoren är du skyldig att betala kompensation för skador som åsamkats Blomberg och dess dotterbolag på grund av dina handlingar.

 

Ändringar

Blomberg förbehåller sig rätten att på eget initiativ ändra, justera, lägga till eller radera någon del av detta avtal, helt eller delvis, när som helst. Ändringar i detta avtal träder i kraft när meddelande om sådan ändring publiceras på webbplatsen. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter att någon ändring av detta avtal publiceras anses du godkänna dessa ändringar.

Blomberg har rätt att avsluta, ändra eller korrigera alla fel eller luckor i alla delar av webbplatsen, göra andra förändringar på webbplatsen, materialen eller produkterna, programmen, tjänsterna eller eventuella priser som beskrivs på webbplatsen, stänga av eller avsluta någon aspekt av webbplatsen, inklusive åtkomsten till funktioner på webbplatsen, när som helst utan föregående meddelande. Blomberg har också rätt att begränsa vissa funktioner och tjänster eller begränsa din åtkomst till delar av eller hela webbplatsen utan meddelande eller ansvarsskyldighet. Blomberg har rätt att när som helst säga upp behörigheten, rättigheterna och den licens som getts ovan, och efter sådan uppsägning ska du omedelbart radera allt material.

 

Erkännande av immateriella upphovsrätter

Du är medveten om att alla immateriella upphovsrätter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, kunskap, konfidentiell information, databasrättigheter och rättigheter till varumärken och logotyper (registrerade eller ej registrerade)) på webbplatsen innehas av Blomberg eller dess licensgivare. All goodwill och immateriella rättigheter som uppstår på grund av användning av sådana immateriella rättigheter som innehas av Blomberg ska tillfalla Blomberg.

 

Dela din informationmed Blomberg

Genom att du delar information som kan identifiera dig kan vi erbjuda dig ett antal förmåner. Med ditt personliga konto eller annan registrering kan du enklare och bekvämare:

  • registrera ditt köp så att du kan erhålla alla de förmåner som köpet ger dig rätt till
  • efterfråga information som är specifik för din produkt och dina intressen
  • ta emot personliga meddelanden om särskilda erbjudanden och inbjudningar
  • betala när du köper Blomberg-tillbehör och -reservdelar online
  • få meddelanden och information om arrangemang och kampanjer som du har registrerat dig för

Det gör dessutom att vi kan genomföra marknads- och statistikforskning för att hjälpa oss utveckla bättre produkter, förbättra våra webbplatser och lära känna våra konsumenter bättre. Du kan välja att dela din information med oss på ett antal olika sätt online, till exempel genom att fylla i ett registreringsformulär, beställa service eller installation, delta i en tävling, besöka ett arrangemang, registrera ett köp, köpa online, delta i en kampanj eller prenumerera på ett nyhetsbrev.

Notera att den information som kan identifiera dig som person kommer att sparas på en central Blomberg-databas och kan överföras från ditt hemland till andra Blomberg-företag runt om i världen, som kan kommunicera med dig om våra produkter och specialerbjudanden. Om du inte vill få kampanjer kan du meddela oss detta genom att inte samtycka till detta på registreringsformuläret.

Informationen kan förvaltas och hanteras av Blombergs noggrant utvalda samarbetspartners. Med undantag av det som anges ovan kommer denna information inte att överföras till någon tredje part såvida vi inte har ditt samtycke till detta.

Om du vill att vi slutar skicka anpassade erbjudanden eller information kan du meddela oss detta via uppsägningsfunktionerna i e-postmeddelandena eller på din kontosida. Om du vill att vi raderar dina uppgifter kan du meddela oss detta genom att helt inaktivera ditt konto.

Notera att den information som kan identifiera dig som person som du gett för onlinebeställningar eller serviceförfrågningar endast kommer att användas för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, såvida du inte dessutom skapar ett konto eller prenumererar på kampanjer.

Klicka här för att läsa mer om användningen av information som kan identifiera dig som person.

 

Säkerhet

Du får inte: (a) använda någon apparatur eller mjukvara som kan störa webbplatsens drift; (b) vidta några åtgärder som orsakar en oproportionerligt stor eller orimlig belastning på webbplatsens infrastruktur (exempelvis massutskick av e-post – ”spammande”), eller (c) störa eller manipulera webbplatsens mjukvara eller dess funktionalitet. Detta omfattar placering av material på webbplatsen som är infekterat av virus, trojanska hästar, logiska bomber eller andra element som kan skada eller störa webbplatsens programmeringsstruktur.

 

Externa webbplatser

Blomberg åtar sig inte att övervaka eller granska innehållet på externa webbplatser, och Blomberg är inte heller ansvarigt för att sådana externa webbplatser är korrekta eller pålitliga. Dessutom kan Blomberg ge länkar till webbplatser som drivs av andra organisationer. Om du använder dessa webbplatser lämnar du denna webbplats. Om du besöker någon länkad webbplats gör du det på egen risk, och du ansvarar själv för att vidta alla åtgärder för att skydda dig mot virus och andra skadliga element. Blomberg ger inga garantier eller uppgifter om länkade webbplatser eller informationen på dem eller om de produkter eller tjänster som beskrivs på dem. Länkarna antyder inte att Blomberg eller denna webbplats sponsrar, rekommenderar, är ansluten eller sammankopplad med eller är juridiskt berättigad att använda något varumärke, varunamn, någon logotyp eller upphovsrättssymbol som visas på eller är tillgänglig via länkarna, eller att någon länkad webbplats är berättigad att använda något varumärke, varunamn, någon logotyp eller upphovsrättssymbol som tillhör Blomberg eller något av dess dotterbolag.

 

Externa länkar till webbplatsen

Alla länkar till webbplatsen måste godkännas skriftligen av Blomberg. Förutom detta samtycker Grundig till länkar där: (i) länken endast innehåller text som endast innehåller namnet ”Grundig” och inte innehåller något varumärke som ägs av Grundig eller dess licensgivare; (ii) länken endast pekar till www.Blomberg.com och inte till några undersidor; (iii) länken när den aktiveras av en användare visar webbplatsen i helskärmsläge i ett helt funktionellt och navigeringsbart webbläsarfönster och inte inom en ”ram” på den länkade webbplatsen; och (iv) utseendet, läget och andra aspekter av länken vare sig skapar det felaktiga intrycket att en organisation eller dess aktiviteter eller produkter är kopplade till eller sponsrade av Blomberg eller är av sådan art att de skadar eller försvagar den goodwill som är kopplad till Blombergs eller dess dotterbolags namn och varumärken. Blomberg förbehåller sig rätten att när som helst och på eget initiativ återkalla detta samtycke till länkning.

 

Uteslutande av underförstådda garantier

Även om vi gör allt vi kan för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt tar Blomberg inget ansvar för detta. Materialen kan innehålla felaktigheter och stavfel. Blomberg garanterar inte att materialen är korrekta och fullständiga eller att alla råd, åsikter, uttalanden eller annan information som visas eller sprids på webbplatsen är pålitliga. Du är medveten om att du litar på sådana åsikter, råd, uttalanden, meddelanden eller sådan information helt på egen risk. Allt innehåll tillhandahålls ”i befintligt skick”. Blomberg frånsäger sig alla sorters påståenden eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål, lagenlighet eller om driften av eller innehållet på denna webbplats. Blomberg garanterar inte och gör inga påståenden om säkerheten på denna webbplats. Du är medveten om att all information som skickas kan fångas upp. Blomberg garanterar inte att webbplatsen eller servrarna som gör denna webbplats tillgänglig eller elektronisk kommunikation som skickas av Blomberg är fria från virus eller andra skadliga element. Alla sådana påståenden, garantier och villkor är uteslutna, förutom i den utsträckning som lagstiftning förbjuder dess uteslutande.

 

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska Blomberg vara ansvarigt för några direkta, indirekta, oförutsedda, följd-, straff- eller specialskador (inklusive men inte begränsat till skador för förlust av affärer, avtal, intäkter, data, information eller affärsstörningar) som resulterar från eller uppkommer av eller i samband med användningen av eller omöjligheten att använda denna webbplats eller innehållet i eller i samband med detta avtal, även om Blomberg har gjorts uppmärksamt på att sådana skador är möjliga. I tillägg till de villkor som anges häri ska Blomberg under inga omständigheter vara ansvarigt för fel, felaktigheter, luckor eller andra problem eller förseningar eller opålitlighet i någon information på denna webbplats.

 

Skyldighet att minska förluster

Utan samband med begränsningen av ansvaret som anges häri ska du vidta alla rimliga åtgärder för att minska din förlust som uppkommer i samband med alla krav eller åtgärder (oavsett om det gäller försummelse, avtalsbrott eller annat) som du genomför gentemot Blomberg.

 

Meddelanden

Alla referenser till ”skriftligen” och ”meddelanden” och liknande uttryck ska omfatta elektroniska kommunikationsmedel (exempelvis e-post) under förutsättning att den part som är beroende av kommunikationen sparar tillräckliga bevis på att kommunikationen har skickats och tagits emot.

 

Tidsgränser och allvarlighet

Alla yrkanden du kan ha i samband med din användning av webbplatsen måste inledas inom ett (1) år efter att kravet eller yrkandet uppkommer. Om någon rättsinstans i en behörig jurisdiktion av någon anledning skulle finna att någon bestämmelse i avtalet eller någon del därav är ogiltig ska den bestämmelsen gälla i högsta tillåtna utsträckning för att återspegla syftet med avtalet, och avtalet i övrigt ska helt och hållet fortsätta att gälla.

Åtkomst från territorier och platser utanför Sverige Blomberg ger inga garantier för att materialen på denna webbplats är lämpliga eller tillgängliga för användning på platser utanför Sverige, och åtkomsten till dem från territorier där deras innehåll är olagliga är förbjuden. Om du besöker denna webbplats från platser utanför Sverige är du ansvarig för att följa alla lokala lagar.

 

Gällande lagstiftning

Din användning av denna webbplats och dessa användningsvillkor ska regleras av Tysklands lagstiftning, utan att konflikter mot lagbestämmelser träder i kraft.

 

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing